CSS Templates

 

Porject

image 1

Project

Living library
เพื่อจัดหาทำห้องสมุดดิจิตอล สำหรับโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งสำหรับการศึกษาหาความรู้ของนักเรียนใน ด้านต่างๆ
เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา

image 2

Project

Students’ Tutor room
เพื่อจัดทำศูนย์การกวดวิชาภายในโรงเรียน ให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการการสอบต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการในการสอบการสอบต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

image 3

Project

Asean
เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนทางด้านข้อมูลพื้นฐานของแต่ละประเทศ
เพื่อเตรียมความพร้อม และศักยภาพในการเตรียมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนสำหรับนักเรียน

image 4

Project

ห้องเรียนปฏิบัติการมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ (Macintosh) พร้อมระบบเครือข่ายไร้สาย
เพื่อจัดทำห้องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและพร้อมสำหรับการเรียนการสอนในอนาคต
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาในการใช้คอมพิวเตอร์

image 5

Project

Science Lab
เพื่อจัดสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่การเป็นพลโลกที่มีศักยภาพตามนโยบายของรัฐ

image 5

Project

Gifted Room
เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

image 7

Project

LED Full Color Display indoor outdoor

image 5

Project

ลานเอนกประสงค์เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้
เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
เพื่อความสะดวกสบาย ในการใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้มีประสิทธิภาพในการกิจกรรมมากขึ้น

image 5

Project

STEM Robotics | STEM Education with a Robotics
เพื่อใช้เป็นสื่อต้นแบบการเรียนรู้แบบ STEM Robotics ในการบริการวิชาการสู่สังคม 
เพื่อสร้างชุดอุปกรณ์ STEM Robotics ระดับประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย 
เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียนรู้แบบ STEM Robotics

image 5

Project

STEM | ศูนย์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
สะเต็มศึกษา เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มีการ บูรณาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ โดยที่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาจะต้องมี การบูรณาการพฤติกรรมที่ต้องการหรือคาดหวังให้เกิดขึ้นกับ ผู้เรียนเข้ากับการเรียนรู้เนื้อหาด้วย พฤติกรรมเหล่านี้ รวมถึง การกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การคิดอย่างมีเหตุมีผลในเชิงตรรกะ รวม ถึงทักษะของการเรียนรู้หรือการทำงานแบบร่วมมือ

image 5

Project

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์
เพื่อใช้เป็นห้องศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาวัตถุท้องฟ้า รวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากนอกชั้นบรรยากาศของโลก โดยศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี ทางอุตุนิยมวิทยา และการเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้า

Login สิทธิ์การเข้าใช้ระบบออนไลน์

image 1

VISUAL PLANNING วิชาคอมพิวเตอร์

image 2

SMART CLASSROOM VISUAL PLANNING FOR TEACHER

ระบบ Login การเรียนด้วยตนเอง

image 5

ระบบ DIGITAL SCHOOL THAILAND 4.0


ได้สิทธิ์การใช้ซอฟแวร์ที่ถูกต้องจาก บริษัท 168 เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
มิติใหม่แห่งการเรียนการสอนออนไลน์ ติวเข้มเนื้อหา..สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม โดย อ.เตรียมอุดม ติวเข้มเนื้อหา..วิชาเคมี ม.ปลาย โดย อ.สุธน เสถียรยานนท์ ติวเข้มเนื้อหา..วิชาชีววิทยา ด้วยคอร์สตะลุยโจทย์ โดย ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ สนใจติดต่อสอบถามได้ตาม http://www.tutoronlinecenter.com/